Skattemyndighederne vedbliver at kontrollere, om betingelserne for skattefritagelse er opfyldt ved salg af beboelsesejendomme, herunder særligt om beboelsesejendommene har ”tjent til bolig”.


Det er udgangspunktet, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1.


Men fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder kan være fritaget for skattepligt, hvis de i loven fastsatte betingelser herfor er opfyldte, herunder at huset eller ejerlejligheden har ”tjent til bolig” for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen.


Afgørende momenter:


For at være omfattet af den såkaldte parcelhusregel kræves det som anført ovenfor, at ejeren eller dennes husstand har beboet den pågældende ejendom i hele eller en del af ejerperioden. Afgørende er i så henseende, om ejendommen har ”tjent til bolig” for ejeren eller dennes familie en del af ejerperioden, og ikke længden af den periode, hvori ejendommen har været benyttet.


Afgørelsen af, om beboelse reelt har fundet sted, beror efter praksis på en samlet bedømmelse af de faktiske omstændigheder. Som udgangspunkt kan der lægges vægt på, om der er anmeldt flytning til folkeregistret. Flyttemeddelelse er dog hverken en tilstrækkelig eller nødvendig betingelse for beboelse. Der lægges således også vægt på, om der er sket flytning af postadresse, telefon, bohave m.v. Ved bedømmelsen indgår endvidere registrering af forbrug hos forsyningsselskaber samt andre oplysninger, herunder flytteudgifter, der objektivt kan bevise, at en flytning er sket.


Det er afgørende efter praksis, at man som skatteyder fysisk har opholdt sig i boligen og at det ved indflytningen i boligen var ens hensigt, at opholdet i boligen skulle have karakter af reel permanent beboelse og ikke blot midlertidigt ophold.


Skattemyndighederne har ofte i tilfælde med kortere beboelsesperioder uberettiget lagt til grund, at en given ejendom ikke har ”tjent til bolig” allerede som følge af beboelseslængden, og ejeren derfor ikke er omfattet af skattefritagelsen. Der er domspraksis for, at selv en kort beboelsesperiode har medført skattefrihed idet ovenstående to forhold skal være opfyldt - nemlig at man har fysisk opholdt sig i beboelsen og at det har reel permanent beboelse.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab