Østre Landsret har fornyelig afsagt en dom som følgende:

 

En mand gav i 2012 arveafkald med forbehold af sine livsarvingers arveret over for sin 93-årige mor. Manden lagde arvekaldet hos moderen og bad sin bror om at opbevare det i moderens papirer.

 

Manden blev erklæret konkurs i 2013. Moderen afgik ved døden i 2014. Konkursboet ønskede den arv, manden ville have arvet, indbetalt til boet. 

 

Østre Landsret antog, at forbeholdet om livsarvingernes arveret ikke gjorde afkaldet til et betinget arveafkald, hvorfor det ikke krævede arveladers accept. Afkaldet var kommet frem til arvelader, der forudsattes at være i stand til at opfatte det. Konkursboet kunne derfor ikke kræve arven indbetalt til boet.

 

Arveafkaldet fra manden blev afgivet på grund af frygt for insolvens 

 

Det er desværre en meget velkendt situation, at du som arving må se i øjnene, at du er så dybt forgældet, at arven efter dine forældre udelukkende kommer dine kreditorer til gode. Hvis du har børn, vil det være nærliggende for dig, at du giver personligt afkald på arven efter dine forældre, således at arven ved dine forældres død går direkte til dine børn - og dermed uden om dine kreditorer.

 

 Et arveafkald af denne type er fuldt ud lovligt, hvis du vel at mærke får givet afkaldet, medens dine forældre endnu lever. Er den ene af dine forældre død, og sidder den længstlevende i uskiftet bo, kan du fuldt lovligt give afkald på arven efter begge forældre ved et arveafkald over for den længstlevende af forældrene. Dine kreditorer kan ikke få tilsidesat et afkald på ventende arv ved at erklære dig konkurs, medmindre arveafkaldet er givet på arveladerens dødsleje, og derfor må sidestilles med afkald på falden arv.

 

Venter du med at give arveafkald til efter at arven er faldet, kan arveafkaldet derimod omstødes, hvis dine kreditorer inden to år efter afkaldet erklærer dig konkurs, og afkald på arv begrundet i insolvens bør derfor altid gives som et afkald på ventende arv.

 

Et afkald på ventende arv kan dog i visse tilfælde begrænse dine muligheder for senere at få en gældssanering.

 

Et afkald på ventende arv til fordel for dine børn kan oven i købet gives på den måde, at du forbeholder dig en livsvarig rentenydelsesret eller brugsret til kapitalen. Du kan da på livstid få udbetalt renterne af f. eks. en arvet obligationsbeholdning, men du kan ikke disponere over kapitalen, da denne tilhører dine børn. Dine kreditorer kan ikke gøre udlæg i kapitalen, da denne tilhører dine børn, og de kan heller ikke gøre udlæg i din ret til at hæve renterne eller til at bruge en fast ejendom. Når du dør, bortfalder rentenydelsesretten, og kapitalen tilhører dine børn ubeskåret. 

 

Den her skitserede løsning er bedre end en løsning, hvor dine forældre båndlægger din arv på livstid. I denne situation kan dine kreditorer heller ikke gøre udlæg i den båndlagte arv, men ved din død bortfalder båndlæggelsen, og dine kreditorer skal da dækkes i dødsboet, før dine børn får nogen del af kapitalen. 

 

Jeg vil råde til at et eventuelt arveafkald af denne type drøftes med en advokat, som kan bistå med at formulere arveafkaldet rigtigt. Husk i denne forbindelse også at der bør gives arveafkald på eventuelle livsforsikringssummer m.v.,  da det langt fra er sikkert, at et afkald på arv også omfatter afkald på eventuelle forsikringssummer.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab