Erhvervs- og vækstministeren har den 2. oktober fremsat et nyt lovforslag, som bygger på en del af det resultat, som "Virksomhedsforum for enklere regler", der blev nedsat af regeringen i 2012, er kommet frem til.

 

Lovændringerne går primært på at lette de administrative byrder for virksomhederne, for der igennem at skabe vækst. Ændringerne omfatter:

 

Mulighed for danske virksomheder at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk

Efter forslaget skal det muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk.

Lempelsen er rettet mod de danske virksomheder, der i dag har en omfattende handel med udlandet, og hvor deres udenlandske samarbejdspartnere ofte stiller krav om en årsrapport på engelsk.
Desuden er der også en stor gruppe af dattervirksomheder af udenlandske koncerner, hvor koncernsproget er engelsk, og som alene udarbejder årsrapport på dansk, fordi årsregnskabsloven i dag stiller krav herom.

Muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, kan desuden være med til at gøre Danmark til et mere attraktivt investeringsland.

 

Redegørelse for samfundsansvar

Store virksomheder skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar.

Oplysningskravet indebærer, at de omfattede virksomheder skal redegøre for deres politikker og praksis for samfundsansvar. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal virksomheden oplyse dette.

Med lovforslaget lempes reglerne for, hvornår en stor virksomhed, der på anden vis rapporterer om deres arbejde med samfundsansvar, kan undlade at udarbejde ovennævnte redegørelse.

 

Regler for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Virksomheder, der er underlagt reglerne, skal opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.
Hvert år skal virksomheden afrapportere om opfyldelsen af det fastsatte måltal samt for sine politikker.

Såfremt forslaget vedtages, sker der en præcisering af, hvornår en virksomhed skal opstille regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.
Herefter vil det være præciseret, at modervirksomheder, der ikke selv er store, men som er modervirksomhed for ”store” koncerner, også vil være omfattet af de nævnte regler.

 

Præcisering af reglerne for delvis indbetaling af selskabskapitalen

Reglerne for delvis indbetaling af selskabskapitalen blev ændret tidligere på året, således at minimumsindbetalingen blev sænket til 50.000 kr., som konsekvens af at selskabskapitalen for anpartsselskaber blev sænket til et tilsvarende beløb.

Desuden blev det muligt i anpartsselskaber delvist at indbetale en eventuel overkurs med samme andel som selskabskapitalen.

Ved en fejl blev betingelsen om, at indbetalingen skal ske i forhold til hver enkelt kapitalandel, fjernet.
Betingelsen bliver genindsat, således at den procentdel af kapitalen, der kræves indbetalt, skal være ens for alle kapitalejere, med mindre det i vedtægterne er bestemt, at nogle klasser kan have en anden indbetalingsgrad end andre klasser.

 

Lovforslaget - altså KUN et forslag indtil videre - kan i sin helhed læses på nedenstående link:

http://www.folketingstidende.dk/samling/20131/lovforslag/L23/index.aspx

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab