Østre Landsret har i en nyere dom fastslået, at det var en grov misligholdelse, at en medarbejder i skjul havde optaget en samtale med arbejdsgiveren.

 

Sagen tager udgangspunkt i et møde om bl.a. lønspørgsmål mellem en arbejdsgiver og medarbejdere i virksomheden.

 

Virksomheden blev den 26. januar 2017 bekendt med, at en af medarbejderne under mødet den 11. oktober 2016 havde foretaget en lydoptagelse af parternes samtale. Under henvisning til denne lydoptagelse ophævede virksomheden ved skrivelse af 27. januar 2017 medarbejderens ansættelsesforhold. Ophævelsen fandt sted med virkning fra optagelsesdagen.

 

Landsretten fandt, at lydoptagelsen af mødet den 11. oktober 2016 – der skete uden, at medarbejderen forudgående havde oplyst virksomhedens direktør eller de øvrige mødedeltagere om, at mødet blev optaget – var en grov misligholdelse af loyalitetspligten, der havde berettiget virksomheden til at bortvise medarbejderen.

 

Landsretten lagde til grund, at virksomheden først blev gjort bekendt med lydoptagelsens indhold, da medarbejderens advokat den 26. januar 2017 fremlagde en udskrift af optagelsen i forbindelse med sagens behandling for byretten.

 

Landsretten udtaler bl.a.:

”[Medarbejderens] lydoptagelse af mødet den 11. oktober 2016 skete uden, at han forudgående havde oplyst [direktøren] og de øvrige mødedeltagere om, at mødet blev optaget. Optagelsen må derfor anses for en grov misligholdelse af den loyalitetspligt, der fulgte af ansættelsesforholdet, og som berettigede [virksomheden] til at bortvise [medarbejderen].”

 

Landsrettens dom viser, at det som udgangspunkt må betragtes som misligholdelse, hvis en medarbejder i skjul har foretaget lydoptagelser af et møde med arbejdsgiveren.

 

Landsrettens dom er endvidere interessant, da landsretten accepterede, at arbejdsgiveren bortviste medarbejderen med tilbagevirkende kraft. På baggrund af landsrettens præmisser synes det at have spillet en afgørende rolle, at arbejdsgiveren bortviste medarbejderen i umiddelbar forlængelse af, at man blev bekendt med medarbejderens illoyalitet.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab