Artikel af advokat Jesper Theilmann Jensen:

Grundejere, der udlejer erhvervsejendomme skal være opmærksomme på, at de kan ifalde erstatningsansvar for skader, der måtte hidrøre fra manglende snerydning og glatførebekæmpelse på udendørsarealer, der tjener til brug for erhvervslejemål.


I henhold til nyeste retspraksis vil domstolene i bedømmelsen af spørgsmålet om erstatningsansvar lægge afgørende vægt på, hvorvidt grundejeren har sørget for at lade pligten til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse overgå til lejeren, enten i forbindelse med selve erhvervslejekontrakten eller ved en efterfølgende selvstændig aftale herom.


I den nyeste sag, der blev bedømt af Vestre Landsret, blev grundejeren/udlejeren fundet erstatningsansvarlig for en faldskade på en medarbejder hos et firma, der havde til opgave at foretage af- og pålæsning af varer på et udendørsareal foran et erhvervslejemål. Under arbejdet faldt vedkommende på grund af underlagets beskaffenhed og pådrog sig alvorlige skader.


Da virksomheden, for hvilken skadelidte arbejdede, efterfølgende gik konkurs, havde skadelidte ikke mulighed for at søge kravet dækket via et arbejdsgiveransvar; men Vestre Landsret udtalte i sin kendelse, at uanset om der måtte være et arbejdsgiveransvar for skaden, var udlejer som grundejer erstatningsansvarlig som følge af manglende glatførebekæmpelse, og det forhold, at kun lejer havde ubegrænset adgang til udendørsarealet (pladsen var indhegnet og aflåst udenfor lejers åbningstid) var i den forbindelse uden betydning.


Det er derfor vigtigt at man som grundejer, der udlejer en erhvervsejendom, sørger for at få indføjet en forpligtelse for lejer til at stå for den pligtige snerydning og glatførebekæmpelse på ejendommen og udendørsarealer, der tjener til brug for denne, i erhvervslejekontrakten.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab