De, der har prøvet at kaste sig ud i finansiel leasing af et eller flere aktiver, har måske bemærket, at den angivne restværdi på kontrakten ikke altid stemmer overens med aktivets faktiske værdi på tidspunktet for kontraktens udløb. Det helt store problem i forhold til restværdien af et leaset aktiv er dog opstået i de tilfælde, hvor der enten er sket ophævelse af leasingaftalen før tid og aktivet er blevet hjemtaget af leasinggiver, eller i tilfælde hvor der er sket udskiftning af det leasede aktiv. For det sidste tilfældes vedkommende har vi nu fået Højesterets ord for, at der skal ske en reel vurdering af restværdien når et aktiv udskiftes, og det må formodes, at princippet i dommen fra Højesteret finder analog anvendelse i sager, hvor leasingaftalen ophører før tid på grund af ophævelse.

 

Dommen fra Højesteret omhandlede specifikt den situation, hvor leverandøren (i leasingforhold er der en leverandør, der står for at levere det omhandlede aktiv, en leasinggiver, der erhverver det omhandlede aktiv og leaser det ud til den sidste part, som er leasingtager, der først ”forhandler” med leverandøren om at få det rette aktiv og derefter forhandler med leasinggiver om, at få finansieret aktivet.) og leasingtager indgår en aftale om at udskifte et leaset aktiv med en nyere model. I sådanne tilfælde vil der skulle ske indfrielse af restgælden på den eksisterende leasingaftale, hvilket vil sige, at de periodiske (månedlige eller kvartalsvise) leasingydelser, som endnu ikke er forfaldne vil blive lagt ind under den nye leasingaftale. Der vil her skulle ske en tilbagediskontering af rentedelen af finansieringen af ydelserne fra den gamle leasingaftale, og restværdien af aktivet på tidspunktet for udskiftningen vil skulle fratrækkes.

 

Restværdien på tidspunktet for udskiftningen vil ofte være vanskelig at bedømme for en leasingtager, idet man ofte kun har den angivne listepris og angivelsen af restværdi ved det aftalte udløb af leasingaftalen at holde sig til, og den sidste er ofte sat meget lavt, da leasinggiver på den måde sikrer sig mod tab på grund af slid og ælde. Leasinggiver har dog en forpligtelse til at søge at genplacere udskiftede aktiver, hvilket betyder, at leasinggiver enten skal forsøge at lease aktivet til tredjemand, eller at sælge det til den bedst mulige pris.

 

Højesterets dom grundfæster det princip, at leasingtager er berettiget til at få den reelle værdi af det udskiftede/hjemtagne aktiv godskrevet også i tilfælde, hvor leasinggiver har valgt at skrotte aktivet som værende værdiløst. Og her kan der være store penge at hente, således fandt Højesteret, at et aktiv, der var blevet solgt som skrot havde en reel værdi på kr. 20-30.000.

 

Så står man overfor at skulle udskifte et leaset aktiv før leasingaftalens udløb, eller må man af den ene eller anden grund ophæve en leasingaftale før tid, så bør man huske at være opmærksom på angivelsen af den godskrevne restværdi.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab