Underskudsbegrænsning

Underskud fra en virksomhed, som drives i enten I/S, P/S eller K/S selskab kan fremover ikke fradrages i den skattepligtiges øvrige indkomst, hvis den skattepligtige ikke deltager i eller har deltaget i mindst 36 måneder i sin ejertid i væsentlig omfang, dvs. mindst 50 timer om måneden. Underskuddet vil i så fald fremadrettet skulle fremføres til fradrag i positiv indkomst fra den samme virksomhed. 

 

Reglerne gælder uanset om virksomheden drives i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Dette gør også, at der fremover kommer en væsentlig ændring i virksomhedsskattelovens regler. Hvor alle virksomheder i henhold til virksom-hedsordningen før skulle anses som én virksomhed, vil underskud fra sådan en virksomhed også i virksomhedsordningen fremadrettet skulle behandles separat og fremføres til et senere indkomstår, hvor der er overskud fra samme virksomhed. 

 

Bemærk, at loven ikke gælder, hvor personer i fællesskab uformelt ejer et eller flere aktiver, uden at der findes et reelt I/S – dvs. at hvis der ikke er oprettet en I/S kontrakt eller en anden aftale, som regulerer selskabsdeltagernes indbyrdes forhold og forholdet til omverdenen, så er samejevirksomheden ikke omfattet af underskudsbegrænsningen. 

 

Loven gælder for indkomst fra virksomheder som den skattepligtige har erhvervet eller påbegyndt den 12. maj 2017 eller senere. Hvis en skattepligtig har ejet en andel af selskabet inden denne dato, gælder underskudsbegrænsningen kun for nye andele som erhverves. 

 

Hvis en person, som ejede andele i en virksomhed d. 11. maj 2017, erhverver yderligere andele i samme virksomhed, vil erhververen i henhold til underskudsbegrænsningen skulle anses for at have erhvervet andelene på samme tidspunkt som overdrageren.  

 

Hvis andele i en virksomhed erhverves fra en ægtefælle eller som arv fra et dødsbo, hvor ægtefællen eller den afdøde havde ejet andelene i virksomheden senest den 11. maj 2017, vil erhververen anses for at have erhvervet andelene på samme tidspunkt som overdrageren. Det vil altså sige, at generationsskifte af anparterne skal afvente et dødsbo for at succedere i ejertiden. 

 

Erhvervsmæssig virksomhed

En anden lov, som er blevet vedtaget, omhandler også I/S, P/S og K/S-selskaber, dvs. de såkaldte skattetransparente selskaber. Bestemmelsen er i sig selv, utroligt vagt formuleret: 

 

”Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.”

 

Bestemmelsen udspringer af en afgørelse fra 2015, hvor Skatterådet kom frem til, at selvom man blot ejer en ganske lille del af et skattetransparent selskab, så skal man anses for erhvervsdrivende. 

 

Bestemmelsens formål er således at sikre, at lønmodtagere ikke ved at erhverve en mindre andel af selskabet anses for selvstændigt erhvervsdrivende og derved har adgang til at anvende virksomhedsordningen på hele indkomsten fra selskabet. 

 

Fremover skal der derfor foretages en konkret vurdering af, om personens deltagelse i virksomheden kan anses for selvstændig virksomhed.

 

Vurderingen skal som udgangspunkt ske ud fra samme vurdering, som der skal ske i en enkeltmandsvirksomhed, det vil sige i forhold til om virksomheden er en hobbyvirksomhed for den enkelte, og i forhold til om personen rettere er lønmodtager end selvstændig erhvervsdrivende. 

 

Den væsentligste vurdering vil dog bestå i to forhold: 

1. omfanget af den økonomiske risiko, som den enkeltes ejerskab indebærer, herunder vederlagsform, og

2. omfanget af den enkeltes indflydelse i virksomheden.

 

Vi har hos TELLUS Advokater stor ekspertise i, hvornår man anses som selvstændig erhvervsdrivende, og vil derfor kunne hjælpe dig med vurderingen. 

 

Konsekvensen af, hvis SKAT ikke i fremtiden vil anse din ejerandel som selvstændig erhvervsvirksomhed, vil være, at virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ikke vil kunne anvendes. Dette betyder bl.a. lavere fradragsværdi af renteudgifter, og manglende mulighed for opsparing af indkomsten, hvilket kan have væsentlig betydning. Samtidig betyder det, at et evt. allerede opsparet overskud vil skulle beskattes på én gang. 

 

Loven har virkning for indkomstår, som påbegyndes d. 01. januar 2018 og derefter. Hvis du således er i risikozonen anbefaler vi, at du søger rådgivning i forhold til at kunne bevare det allerede opsparede overskud i virksomhedsordningen. 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab