I september måned 2015 solgte Foderstoffen A såsæd til I/S landmænd for kr 200.000. I/S Landmænd oprettede herefter et høstpantebrev pålydende kr. 700.000,00 hvorved Foderstoffen A fik pant i ”Alle afgrøder, der i året 2016 høstes på I/S Landmænds egne ejendomme og forpagtede arealer”.

 

Høstpantet blev tinglyst d. 14 september 2015 på samtlige ejendomme.

 

I/S Landmænd gik konkurs i starten af januar 2016. Konkursboet meddelte bortforpagteren, at konkursboet ikke ønskede at indtræde i forpagtningskontrakten og at konkursboet ikke ønskede at aftage yderligere såsæd fra Foderstoffen A.

Foderstoffen A rettede herefter henvendelse til bortforpagteren og fremsatte krav om betaling for såsæden. Bortforpagteren nægtede at betale. Bortforpagteren opfordrede derimod Foderstoffen A om at indtræde i forpagtningskontrakten og betale forpagtningsafgiften og høste afgrøderne til sensommeren på de forpagtede arealer.

Dette ønskede Foderstoffen A ikke.

 

Da Foderstoffen A ikke ønskede at indtræde i forpagtningskontrakten blev jorden bortforpagtet til Landmand B pr. medio februar 2016.

 

I efteråret anlagde Foderstoffen A sag mod bortforpagteren og Landmand B med krav om betaling af værdien af såsæden, idet det var Foderstoffen A’s opfattelse, at bortforpagteren og Landmand B ville blive uberettiget beriget på bekostning af Foderstoffen A,og hvorfor der skulle betales erstatning. 

 

Bortforpagteren og Landmand B påstod frifindelse. Bortforpagteren og Landmand B gjorde gældende, at bortforpagteren  ikke havde hindret Foderstoffen A´s rettigheder over afgrøderne, idet Foderstoffen A blot kunne være indtrådt i forpagtnings-kontrakten og høstet høsten. Da Foderstoffen A imidlertid ikke ønskede dette, havde Foderstoffen A opgivet sit høstpant, hvorfor bortforpagteren havde ret til at videreforpagte arealerne og de afgrøder der var. I øvrigt var der utrolig meget ukrudt på arealerne, så høsten havde ikke nogen nævneværdig værdi. Endelig havde Foderstoffen  A ikke kunnet dokumentere at det rejste erstatningskrav svarede til værdien af såsæden mv.

 

Retten frifandt både bortforpagteren og Landmand B med den begrundelse, at da hverken konkursboet efter I/S Landmænd og Foderstoffen A ikke ønskede at indtræde i forpagtningskontrakten, da kunne bortforpagteren råde over sin jord uden at være forpligtet til at fortsætte dyrkningen af jorden med den leverede såsæd. Da tilsåning af markerne havde været uden betydning for den jordleje som bortforpagteren indgik med Landmand B i februar 2016 så var det ikke bevist, at bortforpagteren havde opnået en uberettiget berigelse. Med den begrundelse blev bortforpagteren frifundet.

 

Med hensyn til Landmand B da udtalte retten, at på de områder der var tilsået var der områder uden afgrøde og da landmand B havde haft udgifter til sprøjtning og udgifter til høstning af afgrøden, da var det ikke bevist, at Landmand B havde haft en uberettiget berigelse hvorfor han også blev frifundet.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab