En landmand, der er ude i en økonomisk krise, vil ofte også have svært ved at betale sine rådgivere. Måske skylder han allerede penge og kan ikke få mere lavet, før han betaler. Her følger en kort gennemgang af de muligheder og begrænsninger, der er for at få dækket omkostningerne.


1. Betaling af gamle regninger som betingelse for mere bistand


Hvis rådgiveren får betalt den gamle regning, kan betalingen være omstødelig. Det betyder, at hvis landmanden senere går konkurs, kan de andre kreditorer forlange, at betalingen går tilbage.


2. Sikkerhedsstillelse for fremtidigt arbejde


Mange rådgivere forlanger i stedet et forskud indbetalt, inden man går i gang med en ny opgave. Og når det indbetalte beløb slipper op, standser man arbejdet, indtil der indbetales igen…


Ulemperne ved denne metode er, at landmaden har begrænsede muligheder for at skaffe penge at stille sikkerhed med, og arbejdet bliver ofte præget af mange stop undervejs.


3. Aftale med banken om betaling af rådgiveren


En farbar vej kan være at få banken til at garantere et vist beløb til landmandens rådgivere. Banken kan ofte se en fordel også for dem selv i, at landmanden får en forsvarlig rådgivning. Ofte skal banken også bruge forskellige tal og opstillinger, som kun kan produceres af rådgiverne. En vis omkostningsdækning kan derfor opnås ad denne vej, men det kræver en sund og konstruktiv dialog med banken.


4. Rekonstruktion


Under en rekonstruktion finansieres rådgiveromkostningerne via den løbende drift. Al betaling af gammel gæld – også gamle rådgiverregninger – stopper. Der bliver udpeget en advokat som rekonstruktør, som skal forsøge at få virksomhedens gæld skrevet ned til et niveau, som driften kan bære. Lykkes dette ikke, går landmanden konkurs.


5. Konkurs


Under en konkurs afvikles virksomheden. De aktiver, der ikke er pantsat, fordeles ligeligt mellem kreditorerne, mens pantsatte aktiver tilfalder panthaveren. Omkostningerne ved konkursen betales, inden de gamle kreditorer får penge. Som omkostninger  godkendes normalt kun  udgifter, der har direkte relation til afviklingen. Det, der tager sigte på at bringe landmanden videre, er altså ikke dækket som konkursomkostning.


6. Tvangsauktion


I stedet for en konkurs kan panthaverne forlange at få ejendommen sat på auktion.


Her kan landmanden få tilknyttet en advokat og/eller en ejendomsmægler, som skal hjælpe med enten at få afværget tvangsauktionen eller få ejendommen solgt bedst muligt. Omkostningerne skal i første række betales af den panthaver, der har forlangt tvangsauktion. Men panthaveren kan lægge udgifterne oven i sit tilgodehavende. Hvis auktionen skal afværges og landmanden beholde ejendommen, skal han betale udgifterne selv, før panthaveren vil kalde auktionen tilbage.


Reglen om, at panthaveren skal lægge ud til landmandens rådgiver, er derfor kun en sikkerhed for rådgiveren for, at der er et sted at hente pengene, hvis det ikke lykkes at redde ejendommen.


7. Brugelig pant


Brugelig pant betyder, at panthaveren overtager ansvaret for den daglige drift og også får indtægterne. Under dette regelsæt er der ikke mange muligheder for at få dækket udgifter til landmandens rådgiver. I undtagelsestilfælde kan han få beskikket en advokat, som staten betaler, hvis der er tvivl om grundlaget for, at ejendommen kan tages til brugeligt pant.


Ofte laves en aftale med landmanden om, at han skal fortsætte den daglige drift mod at få et fast beløb udbetalt for det. Hvis dette beløb sættes højt nok, kan han selv betale sine rådgivere…


8. Gældssanering


Ved en gældssanering er det staten, der betaler omkostningerne. En forudsætning for at få en gældssanering er som regel, at den virksomhed, der har forårsaget gælden, er afviklet. Skifteretterne har en særlig udvalgt skare af advokater til at tage sig af gældssaneringer. Det er altså ikke landmandens egne rådgivere, der kommer i betragtning her.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab