Så er der igen ændringer til landbrugsloven på vej.

 

Siden starten af 70'erne er Landbrugsloven i gennemsnit blevet ændret hvert  4. år. Dette holder også stik denne gang, idet den sidste gennemgribende ændring  skete 1. juni 2010.

 

Den 3. juli blev udkastet til ændringerne offentliggjort.

 

Baggrunden for forslaget er - som det fremgår af udkastet - et ønske om at sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag, fremme generationsskifter samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne.

 

De væsentligste elementer i forslaget er

1. Kredsen af selskaber, der kan erhverve landbrugsejendomme, udvides til også at omfatte partnerselskaber (P/S), europæiske selskaber, erhvervsdrivende fonde, investeringsfonde og forsikringsselskaber.

Som udgangspunkt er det kun muligt for anparts- og aktie-selskaber at erhverve landbrugsejendomme efter den nugældende lov.

 

2. Kravet om, at en fysisk person (ikke nødvendigvis en uddannet landmand) skal have bestemmende indflydelse i selskabet, ophæves.

 

3. Reglerne om fortrinsstilling ophæves.

 

4. Der åbnes mulighed for, at f.eks. en parcelhusejer kan forpagte op til 1.000 m2 landbrugsareal til haveformål.

 

Kommentarer

Såfremt loven vedtages som foreslået, vil der ikke være nogen begrænsninger i Landbrugsloven for at kunne erhverve landbrugsjord/-ejendomme.

 

Det eneste reelle, som er tilbage i Landbrugsloven efter ændringen,  er:

1.       Bopælskravet. (Kan som bekendt opfyldes af en lejer)

2.       Afstandskravet vedr. sammenlægning af arealer med eksisterende landbrugsejendom  på 2 km for agerjord og 5 km for vedvarende græsarealer.

3.       Kravet om et stuehus på en landbrugsejendom.

 

Ikrafttrædelse

Det er planen, at loven skal træde i kraft pr. 1. januar 2015. Reglerne om fortrinsstilling gælder for alle handler, som er indgået inden 1. januar.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab